VedtÆgter for
Mariagerfjord Kunstforening

§ 1
Foreningens navn er Mariagerfjord Kunstforening

§ 2
Foreningens formål er at virke for kendskab til og forståelse af kunst.
Foreningens formål søges fremmet ved afholdelse af kunstudstillinger, foredrag og filmforevisninger samt på anden efter bestyrelsens skøn hensigtsmæssigt måde.

§ 3
Foreningen har permanent udstillingssted i Kunstetagerne, Bie’s Gård i Hobro.
Foreningen samarbejder med Hobro Kunstsamling.
Foreningen kan herudover medvirke i aktiviteter til fremme af foreningens formål i andre dele af kommunen.

§ 4
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

§ 5
Kontingentets størrelse for det kommende regnskabsår fastsættes af den ordinære generalforsamling.
Der betales forud for et år ad gangen. Udmeldelse skal ske skriftligt til formanden med mindst
1 måneds varsel til en 1. januar.

§ 6
Medlemmerne har, mod forevisning af kvittering eller medlemskort, adgang til foreningens arrangementer til nedsat pris eller eventuelt uden betaling.

§ 7
Foreningen ledes af en bestyrelse på 7-9 medlemmer valgt ved simpelt flertal for 2 år ad gangen.
Bestyrelsen vælger selv af sin midte formand, næstformand, sekretær og kasserer. Beslutninger afgøres ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Der føres protokol over alle bestyrelsesmøder og arrangementer.

§ 8
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse i de lokale dagblade eller ved skriftlig meddelelse til medlemmerne.
Dagsordenen skal indeholde:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning om virksomheden i det forløbne år.
3. Aflæggelse af det reviderede regnskab.
4. Behandling af fremsatte forslag.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6. Valg af 1 revisor og 1 revisor suppleant.
7. Fastsættelse af kontingent.
8. Eventuelt.
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til beslutning under dagsordenens punkt 4, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.
Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræves til vedtægtsændringer og vedtagelse af foreningens opløsning, at mindst halvdelen af foreningens medlemmer er til stede samt at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, indkalder bestyrelsen inden 14 dage med 6 dages varsel til en ny generalforsamling, på hvilken pågældende forslag kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til de mødtes antal.
Ingen generalforsamling kan forpligte bestyrelsen eller medlemmerne udover kontingentet.
Der føres protokol over alle generalforsamlinger. Referatet underskrives af formand og dirigent

§ 9
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis 3 af bestyrelsens medlemmer eller 1/5 af foreningens ordinære medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom til formanden med angivelse af emnet for generalforsamlingen. Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel til afholdelse senest 1 måned efter, at begæring er fremsat.

§ 10
I tilfælde af foreningens opløsning træffer generalforsamlingen, ved hvilken opløsningen besluttes, bestemmelse om anvendelse af foreningens midler til kulturelle formål.


Vedtaget på generalforsamlingen den 21. februar 1991 og den 24. marts 1992.
Revideret den 19. marts 2013.

Udstillingsadresse:

KUNSTETAGERNE HOBRO
St. Torv, 9500 Hobro
GRATIS adgang gennem Hobro Bibliotek

 

FIND VEJ / GETTING HERE /
Wie findet man die Stelle?

Åbningstider:

Man.–tirsdag:

Kl. 09.00 - 18.00

Onsdag:

Kl. 11.00 - 18.00

Tors.–fredag:

Kl. 09.00 - 18.00

Lørdag:

Kl. 09.00 - 13.00

Søndag og
helligdage:

Lukket

 

NYHED! Følg nu også på Instagram #kunstetagernehobro

 

nyttige links:

Rud Thygesen Arkivet
Sammenslutningen af Danske Kunstforeninger
Kunstmagasinet JANUS